O mně

Mgr. Vojtěch Peštuka


Jsem advokátem od roku 2013.
V advokacii působím od roku 2008, v letech 2008 až 2011 v Brně a od roku 2011 v Praze. V roce 2009 jsem absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Právní služby poskytuji v českém a anglickém jazyce, a hovořím také německy.
Vykonávám generální advokátní praxi se zvláštním zaměřením na obchodní právo, zejména na právo obchodních společností a družstev.
Kromě intenzivní praxe v oblasti právních vztahů mezi společníky obchodních společností či družstevníků mám bohaté praktické zkušenosti také s právem nemovitostí, zejména developerskými projekty.
Zastupují klienty před soudy, správními orgány, na valných hromadách či členských schůzích, nebo při dalších právních jednáních.
Mými klienty jsou jak jednotlivci, tak malé a střední podniky z různých oborů (informační a komunikační technologie, správa nemovitostí, stavebnictví, architektura a design, finanční služby).
V rámci své praxe spolupracuji s dalšími odborníky, ať už jde o experty v oblasti daní či účetnictví, notáře, znalce či překladatele a tlumočníky.

Co nabízím

Rozsah a způsob poskytování služeb

Mou filosofií práce je důkladná právní i mimoprávní analýza požadavků a záměrů klienta, a následná příprava právního řešení na míru spojená s bdělým a důsledným uplatňování všech klientových práv. Při tom mám vždy na paměti neprávní souvislosti každého právního jednání, zejména jejich ekonomický, ale i společenský dopad. Samozřejmostí je pojištění odpovědnosti za škodu v povinném rozsahu.
 • Komplexní právní poradenství a servis pro obchodní společnosti a družstva od založení až po ukončení činnosti (např. přípravy a vedení valných hromad a členských schůzí, příprava a zajištění zápisu změn do obchodního rejstříku, poradenství při nastavování právních parametrů chodu společnosti, dohled nad plněním zákonných povinností při vnitrospolečenských operacích);
 • Právní poradenství podnikatelským uskupením a koncernům;
 • Komplexní právní poradenství a servis při operacích se základním kapitálem a vlastním kapitálem společnosti, (při zvyšování a snižování základního kapitálu, při dispozicích s obchodními podíly, cennými papíry, při převodech obchodních závodů atp.);
 • Komplexní právní poradenství a servis při přeměnách obchodních společností a družstev – fúze, rozdělování, převody jmění;
 • Komplexní právní poradenství (bytovým) družstvům a společenstvím vlastníků jednotek – zakládání družstev a společenství vlastníků jednotek, prohlášení vlastníka, uspořádání členských vztahů, nastavení vnitřního fungování a příprava vnitřních předpisů;
 • Prohlášení vlastníka, uspořádání členských vztahů, nastavení vnitřního fungování a příprava vnitřních předpisů;
 • Komplexní právní poradenství a servis akcionářům a dalším vlastníkům podílů v obchodních korporacích a jejich zastupování při výkonu práv společníků uvnitř společnosti i před soudy;

 • Příprava veškerých dohod, smluv a jiných ujednání jak v obchodním tak v občanském styku (kupní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o postupování pohledávek, smlouvy o poskytnutí finančních prostředků atp.);
 • Komplexní právní poradenství a servis při volbě a nastavování zajišťovacích mechanismů (zástavní smlouvy, ručitelská ujednání, směnky, úschovní smlouvy atp.);
 • Komplexní právní poradenství a servis pro přípravu složitých transakcí, kterých se účastní více subjektů na různých stranách;

 • Zastupování ve všech stupních řízení před obecnými i rozhodčími soudy – samozřejmostí v tomto případě je hodnocení pravděpodobnosti úspěchu v řízení a v případě vhodnosti zajišťování mimosoudního řešení sporů;
 • Zastupování ve všech druzích řízení před orgány veřejné správy, tj. zejména zastupování v rámci správního řízení, ale i v dalších řízeních podle zvláštních pravidel (například před ČNB nebo finančním arbitrem);

 • Komplexní právní poradenství při jakýchkoliv dispozicích s nemovitostmi – nákup, prodej, pronájem, pacht či operace s nemovitostmi v rámci základního kapitálu obchodních společností, spoluvlastnických vztahů a jejich vypořádání;
 • Komplexní právní poradenství a servis v otázkách bytového spoluvlastnictví;
 • Komplexní právní poradenství a servis developerským projektům od právního servisu při zajištění financování až po koncový prodej, vč. zastupování v řízeních před veřejnými orgány;

 • Trestní obhajoba i zastupování poškozených ve všech fázích trestních řízeních, které jsou vedeny o hospodářských trestných činech, právní servis a poradenství při předcházení rizik v trestněprávní oblasti (trestní compliance);

 • Ověřování podpisů na dokumentech, u nichž ověření podpisů vyžadují právní předpisy, je standardní součástí mých služeb pro klienty, a to zásadně zdarma;
 • Advokátní úschova peněžních prostředků a cenných papírů, kterou poskytuji v souladu s přísnými standardy České advokátní komory, a to na zvláštních účtech nebo s dostatečným zabezpečením;
 • Autorizovaná konverze elektronických dokumentů, tj. ověření digitálních dokumentů při jejich převodu do papírové podoby, je standardní součástí mých služeb pro klienty, a to zásadně zdarma;Jaká je má odměna mé smluvní podmínkyPro své klienty poskytuji právní služby převážně za tzv. smluvní odměnu.
Smluvní odměna je odměna ve výši sjednané mezi mnou a mým klientem v závislosti na povaze, složitosti a rozsahu poskytovaných právních služeb, a může mít následující podoby nebo jejich kombinace:


Pro klienty – spotřebitele – zveřejňuji svou standardní hodinovou sazbu mimosmluvní odměny v sekci „sdělení před uzavřením smlouvy“.

V dalších případech poskytuji právní služby za tzv. mimosmluvní odměnu, která je stanovena právním předpisem, a to sice vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. Odměna se podle tohoto předpisu stanovuje tak, že je nejprve zjištěna tzv. tarifní hodnota předmětu poskytovaných právních služeb (například hodnota žalované částky) a z této tarifní hodnoty se pak vypočte procentuálním poměrem výše odměny za jeden úkon právní služby (například sepsání a podání žaloby). Dále podle tohoto předpisu advokátovi náleží náhrada paušálních nákladů a náhrada za promeškaný čas.KontaktMgr. Vojtěch Peštuka, advokát zapsaný v seznamu advokátů
vedeném ČAK pod č. 14997

IČO: 016 59 722

telefon: +420 604 222 251 mobil
ID datové schránky: m46u8w2
Bankovní spojení: Fio banka a.s. a Komerční banka a.s.


Sdělení před uzavřením smlouvy
sídlo advokátní kanceláře: Senovážné náměstí 978/23 (kancelář 545), 110 00 Praha 1 Nové Město

možnosti parkování:
Zaparkovat můžete na placeném stání v okolí (Senovážné náměstí, Jeruzalémská) v modré či fialové zóně. Platbu pro Vás provedeme přes webovou aplikaci po zadání SPZ a parkovacího úseku.